Dostava | Bike Express d.o.o.
Info | Bike Express d.o.o.
Bike Express d.o.o. | Info
Dostava Kurirska dostava  
Dostava dokumenata
English site
 
Dostava
Početna stranica Zone i cijene Dodatne usluge Franšiza i oglašavanje O nama Kontakt Dostava
Dostava
Dostava
 
Opći uvjeti za obavljanje poštanske usluge s dodanom vrijednosti "Bicikl express"
Temeljem članka 31. Društvenog ugovora Društva Bicikl express d.o.o., iz Velike Gorice, Radićev odvojak 37, a u skladu s člankom 31. Zakona o poštanskim uslugama (Narodne novine br. 88/2009) Uprava Društva, na sjednici, održanoj u Zagrebu dana 28. siječnja 2010. godine, donijela je odluku kojom su doneseni

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE POŠTANSKE USLUGE S DODANOM VRIJEDNOSTI “BICIKL EXPRESS“

1. Naziv i sjedište pružatelja usluge i područje pružanja usluge

Članak 1.
Ovim Općim uvjetima uređuju se uvjeti, način i postupak obavljanja poštanske usluge s dodanom vrijednosti koju pod nazivom „BICIKL EXPRESS“ pruža davatelj usluge BICIKL EXPRESS d.o.o., iz Velike Gorice, Radićev odvojak 37 (u daljnjem tekstu: davatelj usluge) pravnim i fizičkim osobama, kao korisnicima usluge (u daljnjem tekstu: korisnik usluga) na cijelom području Zagrebačke županije.

2. Opis poštanske usluge s dodanom vrijednosti

Članak 2.
Radnje poštanske usluge s dodanom vrijednosti prema ovim Općim uvjetima obuhvaćaju usluge koje uz prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje poštanskih pošiljaka sadrže i sljedeće dodane vrijednosti:
1. prijam pošiljke po pozivu korisnika usluge koji može biti izravan, telefonski, putem telefaksa, elektronskom poštom ili trajni nalog.
2. praćenje tijeka prijenosa i uručenja pošiljke pomoću telefonske veze ili na drugi odgovarajući način
3. izravna komunikacija radnika davatelja usluge radi davanja dodatnih uputa u vezi s uručenjem pošiljke
4. ugovaranje vremena za uručenje pošiljke
5. preuzimanje i uručenje pošiljke uz potpis pošiljatelja i primatelja
6. preuzimanje i uplata otkupnine za korisnika usluge
7. vraćanje ovjerenih otpremnica ili slične dokumentacije pošiljateljima
3. Vrste pošiljaka i vrijeme za prijenos i uručenje

Članak 3.
Pod nazivom “expressna pošiljka”, podrazumijeva se jedan paket ili više paketa za jednu adresu s time da pojedini paket ne prelazi težinu od 5 kg ili da pojedine dimenzije ne prelaze 1,5 m duljine. Vrijeme za prijenos i uručenje expressne pošiljke je u roku par sati ili do kraja radnog dana od dana preuzimanja pošiljke od strane davatelja usluge, osim u slučaju kada je izričito navedeno da se dostava preuzme jedan dan, a isporuči drugi dan.

Davatelj usluge ovlašten je provjeriti težinu i volumen pojedinih paketa. Vaganje i mjerenje paketa obavljeno od strane davatelja usluge smatra se neopozivim za korisnika usluge.

4. Način pakiranja

Članak 4.
Pošiljatelj je obvezan zapakirati pošiljku tako da zaštiti njezin sadržaj, druge pošiljke i osobe koje rukuju pošiljkom. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke, te uvjetima i duljini relacije.

5. Naplata otkupnine i dodatno osiguranje

Članak 5.
Otkupnina se naplaćuje virmanski ili u gotovini, bez ograničenja iznosa otkupnine.

U slučaju potrebe povrata paketa ili dokumentacije, obvezno je to napomenuti davatelju usluge koji isto evidentira u prijevoznici ili u zbog specifične tehnologije obavljanja usluge drugom dokumentu, u za to predviđeno mjesto.


6. Prava i obveze korsnika poštanskih usluga s dodanom vrijednošću

Članak 6.
Vrijednost poštanskih pošiljaka za koje odgovara davatelj usluge, ograničava se, za expressne pošiljke do 4.000,00 kn po pojedinom paketu.

Za prijenos i uručenje poštanske pošiljke većih vrijednosti od navedenih u stavku 1. članka 6. postoji mogućnost ugovaranja dodatnog osiguranja.

Svaka pošiljka koju je preuzeo davatelj usluge, vlasništvo je pošiljatelja sve dok nije uručena primatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi, osim kada je zaplijenjena na temelju posebnog zakona.

7. Pošiljke isključeni iz poštanske usluge s dodanom vrijednosti

Članak 7.
Sljedeće pošiljke isključene su iz radnji poštanske usluge s dodanom vrijednosti davatelja usluge:
1. robe od posebne vrijednosti, plemenite kovine, nakit, novac, isprave i vrijednosnice svih vrsta
2. pošiljke čiji sadržaj bi mogao imati štetne posljedice za ljude, životinje, druge robe i ostale premete
3. robe koje su izložene brzom kvarenju i truljenju
4. nepropisno pakirani pošiljke, osim prema posebnom nalogu ili dogovoru
5. pošiljke sa sadržajima koji su, stavkom 2. članka 20. Zakona o poštanskim uslugama (Narodne novine Republike Hrvatske broj 88/2009) zabranjeni za slanje

Ako postoji dvojba da pošiljka sadrži neke od sadržaja čiji je prijenos zakonom zabra¬njen ili isključen propisima ili ovim uvjetima, radnik davate¬lja usluge može od osobe koja predaje pošiljku, zahtijevati otvara¬nje pošiljke radi uvida u sadržaj, dokaziva¬nje identiteta, te zatvara¬nje pošiljke nakon obav¬ljenog uvida. Ako se pri tom ili na bilo koji drugi način utvrdi da pošiljka sadrži zabra¬njene predmete, davate¬lj usluge obvezno će:

1. pošiljku čiji je prijevoz zakonom zabra¬njen, predati, uz zapisnik, nadležnom tijelu, koje potvrđuje primitak pošiljke na drugom primjerku zapisnika;
2. pošiljku koja sadrži žive životi¬nje, čiji je prijenos zakonom zabra¬njen, vratiti poši¬ljate¬lju uz napomenu na prijevoznici o razlogu vraćanja.
3. odbiti preuzeti pošiljku koja se protivi zakonu.


8. Otvaranje i prepakiranje pošiljaka

Članak 8.
Otvaranje, pregledavanje i prepakiranje pošiljke prema članku 22. stavak 1. i stavak 2. točka 1.- 3. Zakona o poštanskim uslugama (Narodne novine Republike Hrvatske broj 88/2009) obavlja komisija od najmanje dva radnika davatelja usluge u skladištu davatelja usluge, prilikom čega obvezno sačinjava zapisnik o izvršenim radnjama, stanju i sadržaju pošiljke. Zapisnik se sačinjava u dva primjerka od kojih se jedan uručuje pošiljatelju odnosno primatelju pošiljke.

9. Način i uvjeti obavljanja poštanske usluge s dodanom vrijednosti

Članak 9.
Ako ugovorom, zbog specifične tehnologije obavljanja usluge nije predviđen drugi dokument, za svaki paket ili više paketa preuzetih na prijevoz za jednog primatelja, davatelj usluge ispostavlja jednu prijevoznicu koja prati robu od pošiljatelja do primatelja.

Prijevoznica ili zbog specifične tehnologije obavljanja usluge drugi dokument, služi kao potvrda o primitku pošiljke od strane davatelja usluge, a potpisani po označenom primatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi i o uručenju pošiljke.

Pošiljatelj je obvezan u prijevoznicu ili zbog specifične tehnologije obavljanja usluge drugi dokument, upisati ili priopćiti davatelju usluge točnu adresu primatelja, osobu i telefonski kontakt broj, a po želji vrijednost robe, težinu i dimenziju paketa.

Članak 10.
Davatelj usluge može preuzeti pošiljku na dogovorenoj adresi prema dogovoru s pošiljateljem.

Članak 11.
Davatelj usluge uručuje pošiljku na dogovorenoj adresi prema dogovoru s primateljem.

Pošiljka se uručuje osobno primatelju, zakonskom zastupniku ili osobi koju je primatelj ovlastio za primanje pošiljke.

Pošiljku koju nije moguće u prvom pokušaju uručiti, vraća se pošiljatelju ili se ponovno dostavlja na istoj ili drugoj adresi, u dogovoreno vrijeme.. Svaka daljnja ponovna dostava posebno se dogovara i naplaćuje prema cjeniku davatelja usluge ako iznos nadoknade nije utvrđen ugovorom.

Primatelj ili osoba ovlaštena za primitak potvrđuje primitak pošiljke svojim potpisom i po mogućnosti žigom, te upisivanjem datuma primitka pošiljke, te se potpisom od strane primatelja smatra da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju te je nakon toga davatelj usluge oslobođen bilo kakve naknade odgovornosti.
Ako je primatelj nepoznat ili je odbio primitak pošiljke o tome se obavještava pošiljatelj i pošiljka se vraća pošiljatelju koji može izvršiti promjenu adrese primatelja.

10. Neuručive pošiljke

Članak 12.
Neuručive pošiljke su pošiljke koje davate¬lj usluge ne može uručiti primate¬lju niti vratiti poši-ljate¬lju.

Neuručivu pošiljku otvara i pregledava komisija od najmanje dva radnika davatelja usluge u skladištu davatelja usluge, prilikom čega obvezno sačinjava zapisnik o izvršenim radnjama, stanju i sadržaju pošiljke.

Nakon isteka zakonskih rokova za čuva¬nje neuručivih pošiljaka, povjerenstvo davate¬lja usluge od najmanje dva člana će neuručive pošiljke, ako imaju tržišnu vrijednost, izložiti javnoj prodaji, a ostale neuručive pošiljke uništiti. Prihod ostvaren javnom prodajom neuručivih pošiljaka, prihod je davate¬lja usluge.

11. Cijene usluga, način i uvjeti plaćanja

Članak 13.
Poštanska usluga s dodanom vrijednosti obračunava se prema cjeniku davatelja usluge objavljenom i dostupnom korisnicima usluga na internetskoj stranici davatelja. Platilac i način na koji se naplaćuje, mora biti naznačen u prijevoznici ili zbog specifične tehnologije obavljanja usluge drugom dokumentu, u za to predviđenom mjestu.

Članak 14.
Poštansku usluge može platiti pošiljatelj, primatelj ili drugi naručitelj usluge gotovinski prilikom preuzimanja ili uručivanja pošiljke ili virmanski na žiro račun davatelja usluge prema stavkama i rokovima iz ispostavljenog računa.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je od strane naručitelja usluge kao platilac naznačena druga osoba, a ta osoba odbije plaćanje, uslugu je dužan na poziv davatelja usluge platiti naručitelj usluge.

Članak 15.
Radi osiguranja naplate svojih potraživanja prema pošiljatelju, primatelju ili drugom naručitelju usluge, davatelj usluge ima založno pravo na pošiljku predanu radi poštanske dostave, sve dok je drži ili dok davatelj usluge posjeduje ispravu temeljem koje može njome raspolagati.

12. Odgovornost davatelja usluge

Članak 16.
Davatelj usluge odgovaran je:
1. za gubitak ili oštećenje pošiljke ili umanjenje njezina sadržaja
2. za prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke
3. u slučaju kada nije obavio uslugu djelomično ili u cjelosti.

Članak 17.
Davatelj usluge obvezan je korisniku usluge ili drugoj ovlaštenoj osobi isplatiti sljedeće naknade štete:
1. za gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke:
a) za pošiljke koje nemaju označenu vrijednost – u visini peterostrukog iznosa naplaćene cijene usluge
b) za pošiljke s označenom vrijednosti – u visini iznosa označene vrijednosti uz podnošenje dokaza o stvarnoj vrijednosti

2. za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke:
a) za pošiljke koje nemaju označenu vrijednost – u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do peterostrukog iznosa naplaćene cijene usluge
b) za pošiljke s označenom vrijednosti – u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do označene vrijednosti uz podnošenje dokaza o stvarnoj vrijednosti
3. za prekoračenje roka prijenosa i uručenja pošiljke – u visini trostrukog iznosa naplaćene cijene usluge
4. kada poštanska usluga nije obavljena, davatelj usluge obvezan je vratiti iznos u visini cijene naplaćene usluge.


Članak 18.
Davatelj usluge nije odgovoran u sljedećim slučajevima:
1. kad dokaže da se uzroci događaja iz članka 16. ovih Općih uvjeta nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila),
2. kad pošiljatelj, primatelj ili druga ovlaštena osoba ne pod¬nese prigovor u roku utvrđenom Zakonom o poštanskim uslugama (Narodne novine Republike hrvatske broj 88/2009) ili ne podnese zahtjev za naknadu štete u zakonskom roku,
3. kada se radi o pošiljkama čiji je sadržaj zabranjen u skladu sa zakonom i ovim Općim uvjetima,
4. kad je šteta uzrokovana time što pošiljatelj nije pakirao pošiljku na način da osigura njezin sadržaj.
5. Davatelj usluge ne odgovara:

1. za izmaklu korist, niti za stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, te prekoračenja roka za prijenos i uručenje pošiljke,
2. za pošiljke koje je uručio u roku i na način propisan zakonom i ovim općim uvjetima.

Članak 19.
Potpisom i ovjerom prijevoznice od strane primatelja, smatra se da je davatelj usluge pošiljku uručio u cijelosti, neoštećenu i bez umanjenja sadržaja, te davatelj usluge ne odgovara za naknadno utvrđenu štetu.

13. Podnošenje i rješavanje prigovora

Članak 20.
Ako korisnik usluge smatra:
a) da pošiljka nije uručena primatelju,
b) da je pošiljka uručena primatelju sa zakašnjenjem,
c) da ugovorena usluga nije obavljena, ili nije obav¬ljena u cijelosti,
može davatelju usluge podnijeti pisani prigovor u roku od tri mjeseca od dana preuzimanja pošiljke.


Članak 21.
Primatelj ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti pisani prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke odmah pri uručenju iste i naknadna reklamacija se ne priznaje. Prigovor podnesen nakon uručenja pošiljke, ne prima se, osim u slučaju ako primatelj priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke nije nastalo nakon uručenja.

Članak 22.
Korisnik usluge podnosi prigovore davatelju usluge s kojim je ugovorio plaćanje poštanske usluge.

Ako ugovorom, zbog specifične tehnologije obavljanja usluge, nije predviđen drugi dokument, podno¬site¬lj prigovora obvezan je davate¬lju usluge dati na uvid primjerak prijevoznice kojim dokazuje svoje pravo na pošiljku, dokaz na kojem temelji svoj zahtjev i navesti visinu potraživanja.

Davatelj usluge obvezan je izjasniti se o utemeljenosti prigovora u roku od 30 dana od dana njegovog podnošenja.

14. Odgovornost pošiljatelja

Članak 23.
Pošiljatelj je odgovoran za sve štete koje je njegova pošiljka uzrokovala ostalim pošiljkama, objektima i opremi, te za ozljede ili smrt radnika davatelja usluge i drugih osoba, ako su one nastupile zbog sljedećih razloga:
1. ako je pošiljka sadržavala predmete čije je slanje zabranjeno zakonom i isključeno člankom 7. ovih Općih uvjeta
2. ako se pošiljatelj nije pridržavao posebnih zakonskih uvjeta za slanje predmeta koji su se nalazili u njegovoj pošiljci
3. ako pošiljka nije bila pakiranu na propisan način.

15. Osiguranje

Članak 24.
Za svaki paket expressne pošiljke težine do 5 kg ili volumena do 0,25 cbm, s time da pojedine dimenzije ne prelaze 1,5 m duljine, postoji prijevozničko osiguranje robe uvećano za troškove prijevoza, no najviše do ukupno 4.000,00 kn.
Osiguranje ide u korist davatelja usluge s time da se zahtjevi za osiguranje mogu odstupiti korisniku usluge ili drugoj ovlaštenoj osobi.
Premija za osiguranja navedenih vrijednosti uračunata je u naknadu za poštansku uslugu.
Za pakete vrijednosti veće od 4.000,00 kn, prijevozničko osiguranje nije uračunato u naknadu za poštansku uslugu. Osiguranje navedenih paketa i pošiljaka, davatelj usluge, na zahtjev korisnika usluge, posebno ugovara kao dodatno cargo osiguranje uz naknadu davatelju usluge u iznosu 0,25 % od osnovice osiguranog iznosa, naznačenog u prijevoznici.

16. Zahtjev za nadoknadu štete

Članak 25.
Potraživanje naknade štete pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba može ostvariti podnošenjem pisanog zahtjeva davatelju usluga u roku od 30 dana od dana uručenja pošiljke ili predviđenog roka za uručenje. Zahtjevu za naknadu štete koji se odnosi na gubitak ili umanjenje sadržaja pošiljke, podnosite¬lj obvezno prilaže odgovarajuću ispravu iz koje je vid¬ljivo da je pošiljka izgub-ljena, a zahtjevu koji se odnosi na ošteće¬nje ili uma¬nje¬nje sadržaja pošiljke, podnosite¬lj obvezno prilaže zapisnik o neispravnosti pošiljke, terećenje za oštećenu robu s opaskom da se šteta dogodila u prijevozu i račun koji je pratio robu u trenutku prijevoza.

17. Rješavanje sporova

Članak 26.
Sve sporove ugovorne strane prvenstveno će rješavati dogovorom, a korisnik usluge može podnijeti zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije u roku od 30 dana od dana dostavljenog odgovora davatelja usluge, a u slučaju nepostizanja dogovora ili nerješavanja spora uz pomoć Agencije, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Velikoj Gorici.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 28. siječnja 2010. godine.

DAVATELJ USLUGE
BICIKL EXPRESS d.o.o.
Predsjednik Uprave Društva
Sonja Filipović
Info
Dostava
 
 
Dostava
Stalci za bicikle
Dostava
Dostava
DostavaTecnifibre | Teniska oprema
Dostava
Dostava
Croatian Vacations
Dostava
Dostava
Dostava Dostava
Dostava
   
  Mapa internet stranice
  Dostava Naslovnica    
  Dostava Zone i cijene Dostava Dodatne usluge Dostava Franšiza i oglašavanje Dostava O nama Dostava Kontakt Dostava Uvjeti
  Biciklistička kurirska dostava u Gradu Zagrebu Dostava
 
  Copyright 2008. Bike Express d.o.o. Sva prava pridržana   Izrada web stranica - inspiracija.com